Privacy policy

Privacy policy

Privacy Policy

Privacy policy voor FIZ bv, eigenaar van www.fiz.nl

1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.fiz.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op www.fiz.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van FIZ factoring & incasso en specifiek www.fiz.nl, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@fiz.nl.

4) Monitoren gedrag bezoeker

www.fiz.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

5) Gebruik van cookies

www.fiz.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

6) Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Algemene Voorwaarden FIZ Legal
Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 FIZ B.V. (hierna te noemen: ‘FIZ’) is een naar Nederlandsrecht opgerichte besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Zaandam (KvK
73993050). De opdrachtgeverisiedere (rechts)persoon die een opdracht verstrekt aan
FIZ.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan FIZ verstrekte
opdrachten in het kader van juridische dienstverlening en op alle rechtsverhoudingen
van FIZ met derden in dat kader.
De toepasselijkheid van andere algemene (inkoop)voorwaarden wordt uitdrukkelijk
van de hand gewezen.

1.3 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd mocht
worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van
kracht. FIZ is alsdan verplicht om in onderling overleg met de opdrachtgever de nietige
of vernietigde bepaling te (doen) vervangen op een wijze die zo veel mogelijk recht
doet aan de bedoeling van de nietige of vernietigde bepaling.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn zowel in de Nederlandse, als de Engelse
taalbeschikbaar. In geval van een verschil in interpretatie tussen beide versies is de
Nederlandse tekst bepalend.

1.5 Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden of een
overeenkomst waarop zij van toepassing zijn, kunnen slechts schriftelijk worden
overeengekomen.

1.6 FIZ is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te
wijzigen.

Artikel 2 Opdracht

2.1 Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door FIZ, ook als het de
uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde aan
FIZ verbonden persoon wordt uitgevoerd. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407
lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de bestuurder(s) en/of de juristen en/of
de medewerker(s) en/of anderen die voor of ten behoeve van FIZ – al dan niet in
dienstbetrekking – werkzaam zijn, niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk, ook niet
indiendeopdrachtis verleendmet het oogopeen bepaaldepersoon.

2.2 Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van iedere
derde die al dan niet in dienstbetrekking bij de uitvoering van een opdracht wordt
ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

2.3 De uitvoering van (een) aan FIZ verstrekte opdracht(en) geschiedt uitsluitend ten
behoeve van de opdrachtgever. Tenzij FIZ daarmee vooraf schriftelijk heeftingestemd,
worden door FIZ aan de opdrachtgever gegeven adviezen niet aan derden verstrekt of
ter inzage gegeven. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever
verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

2.4 De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een
resultaatsverbintenis.

Artikel 3 Derden

3.1 FIZ is steeds bevoegd en gerechtigd om gehele of gedeeltelijke uitvoering van de
opdracht aan derden op te dragen. Bij het inschakelen van derden, zoals bijvoorbeeld
deurwaarders of fiscalisten, zal FIZ de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Bij de
selectie van deze derden zal FIZ zoveel alsredelijkerwijs mogelijkmet de opdrachtgever
overleggen. De kosten verbonden aan de inschakeling van derden en de kosten die op
enigerlei wijze samenhangen met de inschakeling van derden worden aan de
opdrachtgever in rekening gebracht.

3.2 FIZ is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortkomingen en/of
onrechtmatige daden van derden. Een opdracht aan FIZ houdt mede in de
bevoegdheid om eventuele voorwaarden van derden, waaronder
aansprakelijkheidsbeperkingen, namens de opdrachtgever teaanvaarden.

3.3 In het geval van tekortkomingen en/of onrechtmatige daden van (een) derde(n)zal
FIZ al het redelijkerwijs nodige doen om de voor de opdrachtgever door dergelijke
tekortkomingen en/of onrechtmatige daden ontstane schade op deze derde(n) te
verhalen, tenzij de opdrachtgever verzoekt de betreffende aanspra(a)k(en) aan hem te
cederen. De aansprakelijkheid van FIZ voor tekortkomingen van derde(n) strekt niet
verder dan hetgeen waarvoor de derde(n) jegens FIZ verhaal biedt (bieden).

3.4 Aansprakelijkheidsbeperkende, -uitsluitende of -vaststellende voorwaarden,
welke door derden aan FIZ kunnen worden tegengeworpen, kunnen ook door FIZ aan
opdrachtgever worden tegengeworpen. Opdrachtgever kan, indien en voor zover FIZ
bij de uitvoering van de opdracht gebruik heeft gemaakt van derden, jegens FIZ
nimmer meer rechten doen gelden dan FIZ jegens de betreffende derden kan doen
gelden.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

4.1 Onverminderd de overige in deze algemene voorwaarden opgenomen exoneraties
is iedere aansprakelijkheid van FIZ jegens opdrachtgever voor toerekenbaar
tekortschieten, onrechtmatig handelen of welke andere oorzaak dan ook beperkt tot
het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van FIZ in dat concrete geval
uitkeert, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico van FIZ. FIZ is conform
de in de branche gebruikelijke bedragen en condities voor aansprakelijkheid
verzekerd.

4.2 Indien bovengenoemde verzekering geen aanspraak op dekking geeft, dan wel de
betreffende schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van FIZ
beperkt tot het honorarium dat door de opdrachtgever is betaald voor de
werkzaamheden van de betreffende opdracht in verband waarmee de schade is
ontstaan, voormaximaal het gedurende de laatstetwaalf kalendermaandenwaarinaan
de betreffende opdracht is gewerkt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte
bedrag, met een maximum van € 10.000,00.

4.3 Alle aanspraken en elke vordering jegens FIZ en/of jegens de in artikel 2.1
genoemde (rechts)personen dienen schriftelijk binnen 6 maanden nadat de
opdrachtgever op de hoogte was of redelijkerwijs behoorde te zijn met de
tekortkoming bij FIZ te worden ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de
opdrachtgever ter zakevervallen.

4.4 FIZ is nimmer aansprakelijk voor schade wanneer de opdrachtgever zich ter zake
van de schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden kan verhalen op een derde
dan wel zijn eigen verzekeringsmaatschappij. FIZ is nimmer aansprakelijk voor
bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade.

4.5 De in deze algemene voorwaarden omschreven uitsluitingen van aansprakelijkheid
strekken zich tevens uit tot aansprakelijkheid in verband met het niet deugdelijk
functioneren van door FIZ en/of de in artikel 2.1 genoemde (rechts)personen bij de
uitvoering van de dienstverlening gebruikte apparatuur, software,
gegevensbestanden, registers en/of andere middelen, geen uitgezonderd, alsmede
voor het onderschept worden van audio- en/of datatransmissies van telefoon, fax of email. Al het audioverkeer, dataverkeer, telefoonverkeer, faxverkeer en e-mailverkeer
geschiedt ongecodeerd.

Artikel 5 Honorarium en declaratie

5.1 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zal het honorarium in beginsel worden
berekend aan de hand van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het
toepasselijke uurtarief.

5.2 Het uurtarief wordt periodiek, gewoonlijk per kalenderjaar, aangepast.
Alle bedragen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, in Euro’s, exclusief 21 % BTW,
verschotten en reis- en verblijfkosten. FIZ brengt geen kantoorkosten in rekening.

5.3 Het honorarium voor verrichte werkzaamheden en eventuele gemaakte kosten
(verschotten) worden maandelijks (achteraf) bij de opdrachtgever in rekening
gebracht. Fixed fees kunnen (deels) vooraf in rekening worden gebracht.
De betalingstermijn van declaraties van FIZ bedraagt 14 dagen na factuurdatum.
Betaling dient te geschieden op de wijze zoals op de factuur staat vermeld. De
opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting of verrekening.

5.4 Bij gebreke van (tijdige) betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en
is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel
6:119a BW vermeerderd met 1,5% zonder dat deze eerst aangezegd hoeft te worden.
Kosten van invorderingsmaatregelen komen ten laste van de opdrachtgever, welke
kosten minimaal 15% van de vordering bedragenmet eenminimum van € 150,00.

5.5 FIZ is steeds gerechtigd om voorschotten in rekening te brengen en/of zekerheid
voor de betaling van haar vorderingen te verlangen en/of de nakoming van haar
verplichtingen op te schorten, totdat de opdrachtgever de aldus in rekening gebrachte
voorschotten heeft voldaan, respectievelijk de gevraagde zekerheid heeft gesteld.
Indien de opdrachtgever hiermee in gebreke blijft, is FIZ na voorafgaande
aankondiging bevoegd haar werkzaamheden op te schorten en/of te staken en de
overeenkomst te ontbinden. Alle voor FIZ uit deze opschorting en/of ontbinding
voortvloeiende schade dient door de opdrachtgever te worden vergoed. Het betaalde
voorschot wordt verrekendmet de eindfactuur. Tevensis FIZ gerechtigd het voorschot
te verrekenen met niet betaalde declaraties van de opdrachtgever in de betrokken
zaak en/of in diens andere zaken.

5.6 Naast het honorarium kan de opdrachtgever verschotten aan FIZ verschuldigd zijn
in verband met de kosten die FIZ ten behoeve van de opdrachtgever betaalt. De
verschotten hebben onder meer, maar niet uitsluitend, betrekking op griffierecht,
leges, kosten van getuigen en deskundigen, deurwaarderskosten en kosten van
uittreksels uit openbare registers.

Artikel 6 Dossiers

6.1 FIZ is gerechtigd dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken
die in eigendom toebehoren aan de opdrachtgever en/of derden, 5 jaar na het afsluiten
van een zaak of na de mededeling van archivering daarvan, zonder verdere
aankondiging te verwijderen en te vernietigen.

Artikel 7 Bevoegde rechter

7.1 Op de rechtsverhouding met en de dienstverlening en/of werkzaamheden verricht
door en/of namens FIZ is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden
exclusief beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij FIZ ervoor kiest de
zaak aanhangig te maken voor de rechter van de woon- of vestigingsplaats van de
opdrachtgever.